укр | eng
Магістерські та докторантські програми
з соціальних та гуманітарних наук
Львівського національного університету
імені Івана Франка
Магістерські програми

Культурологія
Соціологія
Вступникам
Випускники програм
Структура

Докторантська програма (PhD)

Загальна інформація
Основні курси
Семінари
Вступникам
Літні школи


на перщу сторiнку
контакти

Новини

Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує випускників четвертих та п’ятих курсів ВНЗ України здобути ступінь магістра на міждисциплінарних магістерських програмах із соціології та культурології.

далi »


Магістерські програми: Соціологія

Економічна соціологія

Викладач: Богдан Кульчицький

Метою вивчення курсу "Економічна соціологія" є оволодіння сучасними методами соціологічного дослідження економічних систем, розуміння основних тенденцій еволюції економічних і соціальних відносин у контексті ринкових трансформацій.
Цей курс дозволяє отримати цілісне бачення соціуму, формує сучасну економічну, політичну, екологічну культуру, доводить об'єктивну необхідність трансформації постсоціалістичних країн у напрямі до цивілізованого ринку і демократії.
Попередні вимоги: Глибоке знання фундаментальних навчальних предметів, схильність до самостійного наукового пошуку, готовність сприймати якісно нові ідеї , відсутність ідеологічної заангажованості.
Цей курс спрямовує слухачів до глибокого усвідомлення переваг загальнолюдських цінностей над класовими, розуміння цілісності світового процесу, важливості ринкових перетворень, активної соціальної політики, забезпечення справжньої політичної демократії.

Мета курсу:

  1. Розуміння основних тенденцій еволюції соціально-економічних відносин у контексті трансформаціїї економічних систем розвинутих країн світу, постсоціалістичних країн та України зокрема.
  2. Оволодіння сучасними методами соціологічного дослідження економічної системи.
  3. Ознайомлення з популярними західними теоріями, які розкривають закономірності розвитку соціально-економічних відносин у напрямку до матеріального добробуту і свободи людини.

ТЕМА 1. Предмет економічної соціології

Методологічні основи синтезу економічної та соціологічної теорій. Два методологічні підходи до розуміння людини у соціальній теорії. Політична економія і економічна соціологія: спільне й відмінне. Економічна соціологія на перехресті економічної та соціологічної наук. Сучасні підходи до розуміння предмету економічної соціології.

ТЕМА 2. Методологія економічної соціології

Методологія і методи економічної соціології. Значення економічної соціології для розуміння закономірностей становлення і функціонування ринкової системи. Функції економічної соціології. Місце економічної соціології у системі наук про суспільство.

ТЕМА 3. Категорії і поняття економічної соціології

Поняття економічної дії та економічного суб'єкта. Поняття господарської влади. Розподіл і справедливість. Доходи і статус. Справедливість і рівність. Нові критерії справедливості у ринковій економіці. Реалізація соціальної справедливості у ринкових конкурентних умовах. Соціальна справедливість і економічна ефективність. Еволюція ідеї соціальної справедливості у контексті ринкової трансформації в Україні.

ТЕМА 4. Класичні теорії економічної соціології

Людина і суспільство в теорії класичної політичної економії (Адам Сміт, Девід Рікардо). Економічна соціологія марксизму. Соціологія Макса Вебера: концепція неекономічних чинників соціального розвитку. Проблема розподілу праці у соціології Еміля Дюркгайма. Соціологія економіки Йозефа Шумпетера. Соціологія Михайла Туган-Барановського.Соціальні ідеї Джона Кейнса у дослідженні взаємодії економіки і політики. Соціологічна критика ринкової економіки Карлом Поланьї. Економіка і суспільство в теорії структурно-функціонального аналізу (Толкот Парсонс, Нейл Смелзер). Соціальна характеристика нового індустріального суспільства (Джон Гелбрейт).

ТЕМА 5. Економічна культура

Економічна культура і свідомість людини. Економічне мислення. Економічна поведінка людини. Ринкова економічна поведінка. Людина і нація як суб'єкти економічних відносин. Етнічність як чинник економічного розвитку. Економічні перетворення та національна культура (досвід розвинутих країн світу). Українська економічна ментальність. Національні цінності в економіці України. Генезис національного українського стилю економічного буття. Майбутнє національного становища України у глобальній економіці (футурологічний контекст).

ТЕМА 6. Соціологія людської діяльності

Проблема діяльності в античній і західноєвропейській соціально-філософській та економічно-соціологічній думці ( Арістотель, Імануїл Кант, Георг Гегель, Йоган Фіхте, Фрідріх Шеллінг та ін.). Ідея діяльної природи людини в українській соціологічній та економічно-соціологічній думці (Григорій Сковорода, Михайло Балудянський, Михайло Туган-Барановський, Іван Франко, Сергій Подолинський, Володимир Голубничий та ін.). Теорія, практика, культура у контексті діяльності як соціологічної категорії. Діяльність, соціальна дія, економічна дія як творчі процеси. Природа людських потреб як стимулу соціальної та економічної дії.

ТЕМА 7. Господарська мотивація і типи раціональності

Господарська мотивація і типи раціональності. Структура господарської мотивації. Примус та його основні форми. Поняття раціональності економічної дії. Ієрархія господарських мотивів. Межі раціональності і множинність типів раціональної дії .

ТЕМА 8. Проблеми становлення інституту власності

Соціальна сфера як специфічна сфера життєдіяльності суспільства. Обмеженість розподільчого тлумачення соціального. Власність як економічна і соціальна категорія. Соціально зорієнтована економіка. Власність як компонент соціальних і правових відносин. Право на власність. Інститут приватної власності. Становлення власника у процесі приватизації. Реалізація ідеї соціальної справедливості у контексті демократизації власності.

ТЕМА 9. Суб'єкти економічних відносин

Соціологічна характеристика системи економічних відносин. Власники. Приватні власники /індивідууми/. Колективні власники. Сукупні власники. Виробники. Споживачі. Споживання як продукт виробництва. Престижне споживання. Реклама і масове споживання.

ТЕМА 10. Соціологія ринку праці

Зайнятість і ринок праці. Ринок праці як засіб узгодження інтересів виробника і споживача. Економічно активне населення. Сегментація ринку праці. Зайняте населення. Концепція "людського капіталу" (Г.Беккер). Поняття безробіття та його основні види. Безробіття як соціальна проблема. Регулювання ринку праці. Людина у домашньому господарстві. Соціологія сімейної економіки.

ТЕМА 11. Соціологія економічних систем

Соціальний вибір та економічний розвиток. Соціологія економічних трансформацій у розвинутих країнах світу (остання чверть ХХ століття): загальні тенденції та особливості економічної і соціальної політики. Трансформаційні процеси у США. Особливості соціально-економічних реформ у Великобританії і Франції. Реформування економічних і соціальних відносин у Німеччині. Соціологія економічних успіхів Японії.

ТЕМА 12. Економічний прогрес як діяльна суть соціального

Людський фактор та його роль у процесі праці. Економічно-соціологічні аспекти діяльності у теорії Михайла Туган-Барановського. Людська діяльність в умовах тоталітаризму і демократії. Архітектура суспільного виробництва і моделі національної економіки. Економічна система у структурі соціуму. Економічна система як процес. Соціальний вимір економічних відносин. Методологія аналізу соціального прогресу. Теоретична парадигма економічного і соціального прогресу на порозі ХХІ століття.

Магістерські та докторантські програми
79005, Львів, вул. Саксаганського, 1, ауд.100
тел.: (0322) 403180, факс: (0322) 403182
© 2002-2009 Магістерські програми